Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Příměstský tábor 2024
9
Příměstský tábor 2024
10
Příměstský tábor 2024
11
Příměstský tábor 2024
12
Příměstský tábor 2024
13 14
15
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
16
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
17
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
18
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
19
Letní příměstský tábor (Parkour School)
Příměstský tábor (Veselá věda)
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Řád školní družiny

Řád školní družinyDatum konání:
29.8.2022

Vnitřní řád školní družiny (ŠD)

Práva a povinnosti žáků:

     Žák má právo:

 1. Vyjadřovat svobodně a slušně své názory ve všech záležitostech.
 2. Na respektování svého soukromí a soukromí své rodiny, na zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích, týkajících se jeho osoby.
 3. Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí.
 4. Být si v družině rovni co do důstojnosti a lidských práv.

                                                                                                                                                                    

     Žák je povinen:

 1. Docházet pravidelně do školní družiny.
 2. Informovat vychovatelku o každém opuštění prostoru, ve kterém probíhá činnosti školní družiny.
 3. Chovat se slušně k dospělým i jiným žákům.
 4. Zacházet šetrně s majetkem školy, chránit jej před poškozením.
 5. Bez odkladu hlásit vychovatelce každý úraz a škodu.
 6. Nenosit do družiny cenné věci, v opačném případě si za ně zodpovídá sám.
 7. Mobilní telefon v době družiny uložit do aktovky a nenosit jej do herny či na hřiště.
 8. Dodržovat školní řád a řád školní družiny.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců:

     Zákonní zástupci mají právo:

 1. Na informace o chování svého dítěte.
 2. Vyjadřovat se a vnášet připomínky a podněty k práci školní družiny.
 3. Souhlasit nebo nesouhlasit s pořizováním videa, zvukových nahrávek a fotografií svého dítěte.

      Zákonní zástupci jsou povinni:

 1. Zajistit, aby žák řádně a pravidelně docházel do školní družiny.
 2. Omluvit předem známou žákovu nepřítomnost v družině.
 3. Informovat o změně zdravotní způsobilosti žáka, o zdravotních obtížích a jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh činnosti školní družiny.

 

Pravidla vzájemných vztahů:

 1. Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci spolupracují na výchově a vzdělávání žáků, respektují zájem žáka a konají v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními normami.
 2. Případné spory, konflikty či stížnosti řeší s oběma stranami ředitel školy.
 3. Žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci se k sobě chovají zdvořile, navzájem se respektují, při jednání dodržují pravidla společenského chování.
 4. Každý pedagogický pracovník je povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, osobní údaje, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků, výsledky poradenské pomoci, shromažďovat pouze nezbytně nutné údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají nárok, nepotřebné informace vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

Provoz a režim školní družiny:

 1. Provozní doba školní družiny je pondělí až pátek od 6.30 do 7.30 - ranní družina a od 11.30 do 16.30 - odpolední družina.
 2. Oddělení se naplňuje do počtu max. 25 dětí. Přednostně jsou umístěny mladší děti zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců). O zařazení do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 3. Žák je přihlášen na základě odevzdané, řádně vyplněné přihlášky. (Zadní stranu přihlášky vypisujte tužkou).
 4. Na kroužky, doučování, náboženství, apod. ve škole děti odcházejí samy.
 5. Žák se řídí pokyny vychovatelky, školním řádem, řádem školní družiny.
 6. Na hodnocení chování žáků ve ŠD se vztahují vyhlášky o základní škole tj. udělování napomenutí, důtky tř. uč., atd. Pokud žák narušuje soustavně řád a činnosti ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen.
 7. Aby byl žák řádně zapsán do školní družiny, musí být zaplacen poplatek, který činí 60,- Kč/měsíc/žáka (tj. 600,- Kč/rok), splatný do konce září daného školního roku.

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany před sociálně patologickými jevy:

 1. Žáci se v družině a akcích pořádaných mimo budovu školy chovají tak, aby neohrožovali zdraví své a ostatních a neničili majetek.
 2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo při mimoškolních akcích, žáci ihned hlásí vychovatelce a ta zajistí první pomoc a oznámí to zákonnému zástupci.
 3. V případě nevolnosti nebo náhlého onemocnění ohlásí žák nebo spolužák tuto skutečnost pracovníkovi školy a bude mu zajištěno ošetření nebo přivolání rodičů.
 4. Žákům jsou zakázány:
 • V prostorách školy a akcích školy mimo budovu všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (zneužívání omamných, psychotropních a návykových látek) kouřit, pít alkohol, přechovávat je, rozdávat je a přijít do školy pod jejich vlivem.
 • Používat vlastní elektrické spotřebiče a manipulovat s elektrickými spotřebiči.
 • Nosit nože, ostré předměty, zbraně, pyrotechniku a případně předměty, které s výukou nesouvisejí.
 • Ponechávat peníze a osobní cenné věci volně přístupné.
 • Pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy v budově školy nebo při akcích školy bez souhlasu natáčené osoby.
 1. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni se podílet na zamezení výskytu šikany, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Závažné případy jsou postoupeny orgánům činným v trestném řízení.
 2. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům nebo zaměstnancům školy se považuje za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovené školním řádem.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy:

 

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil.
 2. Způsobí-li žák škole nějakou škodu z nekázně či neopatrnosti, ve stanoveném termínu ji sám nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce nahradí.
 3. Škola nezodpovídá za předměty nesouvisející s výukou.

 

V Hati dne 1. 9. 2019                                                                                    Mgr. Rita Sobková

                                                                                                                            Ředitelka školy