V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019-2020

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do 1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok

2019 - 2020.

 


Zápis se bude konat v úterý 2. dubna 2019 od 13.00 do 18.00 v budově školy.


K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2019 šestého roku věku.

V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky, předloží ve škole v den zápisu žádost, kterou doloží doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.

V souladu s ustanovením § 3a, odstavec 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání …, v platném znění, zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu.


  1. Zápis proběhne v budově školy ve třídách 1. stupně ZŠ.
  2. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte společně s dítětem.
  3. K zápisu přijdou i děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2019.
  4. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  5. Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru a dalších činností s dítětem, souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte. Ten může být přítomen u všech součástí zápisu.
 

Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu v uvedeném termínu, si mohou dohodnout s ředitelkou školy individuální termín zápisu.

 

Těší se na vás učitelé 1. stupně ZŠ: Mgr. Radmila Tománková, Mgr. Milada Nohejlová, Mgr. Jiří Šubrt, Mgr. Ludmila Kočí, Mgr. Šárka Kostelniková a další.

 

 

V Hati 4. 3. 2019                                                                            Mgr. Rita Sobková

                                                                                                           ředitelka školy


 

pdf Pozvánka k zápisu (199 kB)
pdf Žádost o přijetí (25.8 kB)
pdf Zápisní list (18.3 kB)
pdf Žádost o odklad povinné školní docházky (13.8 kB)